Reklamná agentúra Tao Scorpi s.r.o. Banská Bystrica
 +421 (0) 948 308 822

Štúdio skulptúrneho umenia 3. dimenzie

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

ZNH20001 Technológia 3D návrhu a výroby – zariadenia kompletného výrobného procesu – scan a tlač

PRIJÍMATEĽ
Tao Scorpi, s.r.o.
Námestie Ľudovíta Štúra 5949/7, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 31571174, DIČ: 2021066949, IČ DPH: SK2021066949

NÁZOV PROJEKTU

FANTASTICKÝ SVET POSTMODERNÝCH KREATÍVCOV: ŠTÚDIO SKULPTÚRNEHO UMENIA 3. DIMENZIE
MK-121/2020/SOIROPPO3-302031H623 | ITMS2014+: 30201H623
I. 1 Identifikácia verejného obstarávateľa

I.1.1. Názov zadávateľa: Tao Scorpi, s.r.o.

 • Sídlo:Námestie Ľudovíta Štúra 5949/7, 974 05 Banská Bystrica
 • Štatutárny zástupca: Petra Sarčáková
 • IČO: 31571174
 • DIČ: 2021066949
 • IČ DPH: SK2021066949
 • Tel.: +421 917 444 692
 • E-mail: taoscorpi@taoscorpi.sk
 • Internetová stránka: www.taoscorpi.sk
 • Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
 • IBAN: SK7311000000002941075177
 • Typ verejného obstarávateľa: právnická osoba v zmysle § 8 písm. 1c) zákona č. 343/2015 Z.z.
I. 2 Vymedzenie predmetu zákazky

I.2.1. Názov predmetu zákazky:

„ZNH20001 TECHNOLÓGIA 3D NÁVRHU A VÝROBY – ZARIADENIA KOMPLETNÉHO VÝROBNÉHO PROCESU – SCAN A TLAČ“

I.2.2 Vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie a montáž/inštalácia technológií zabezpečujúcich výrobný proces od vstupu dát po výstup hotového produktu v oblasti 3D návrhu a výroby, relevantného softvérového vybavenia vrátane uvedenia do prevádzky, vstupného servisného nastavenia a základného zaškolenia obslužného personálu. Požaduje sa zabezpečenie kompatibility a plynulosti výroby z dvoch funkčných pracovných staníc – scan a tlač.

I. 3 Spoločný slovník obstarávania

I.3.1 Predmet zákazky

42991200-1 Tlačiarenské stroje
48773100-8 Softvérový balík na súbežné periférne operácie pre tlačiareň
42994000-0 Stroje na obrábanie gumy alebo plastov
48322000-1 Grafický softvérový balík
48318000-0 Softvérový balík pre skenery
38520000-6 Skenery

I. 4 Kritériá na vyhodnotenie ponúk

I. 4.1 Ponuka uchádzača musí byť doručená v stanovenom termíne a musí

 • A) Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet obstarávania identifikovaný v bode 4. Vymedzenie predmetu zákazky.
 • B) Kritériom na vyhodnotenie ponúk je splnenie minimálnych technických parametrov za predmet obstarávania identifikovaný v bode 6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania), pričom túto skutočnosť preukáže produktovou kartou, opisom produktu, letákom s parametrami produktu, výpisom z katalógu, zoznamom sady (ak relevantné).
I. 5 Počet predložených ponúk

I. 5.1 Predložené ponuky

 • Počet predložených ponúk: 4
 • Počet vyhodnotených ponúk: 4
I. 6 Identifikácia uchádzačov

I. 6.1 Identifikácia úspešného uchádzača

 • Ponuka vyhodnotená ako úspešná:
 • MIGOmédiá s.r.o., Belá 3, Belá-Dulice 038 11
  Počet bodov: 10; Cena: 85.566,00 € s DPH

I. 6.2 Identifikácia neúspešných uchádzačov

 • Ponuky vyhodnotené ako neúspešné:
 • PROFISIGN SLOVENSKO, s.r.o., SNP 36/56, Želiezovce 937 01
  Počet bodov: 5; Cena: 88.672,80 € s DPH
 • FOR SIGN, s.r.o., Na Kope IX. 890/13, Košice-Myslava 040 16
  Počet bodov: 6; Cena: 89.602,80 € s DPH
 • MARPE, s.r.o., Majerská cesta 92/A, 974 01 Banská Bystrica
  Počet bodov: 6; Cena: 89.656,80 € s DPH

I. 6.3 Identifikácia vylúčených uchádzačov

 • Všetci uchádzači, ktorí predložili cenové ponuky, preukázali splnenie podmienok stanovených vo výzve, preto žiadna zpredložených ponúk nebola zprocesu hodnotenia vylúčená.


Dátum a miesto: Banská Bystrica, 12.02.2021

PRIJÍMATEĽ
Tao Scorpi, s.r.o.
Námestie Ľudovíta Štúra 5949/7, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 31571174, DIČ: 2021066949, IČ DPH: SK2021066949

NÁZOV PROJEKTU

FANTASTICKÝ SVET POSTMODERNÝCH KREATÍVCOV: ŠTÚDIO SKULPTÚRNEHO UMENIA 3. DIMENZIE
MK-121/2020/SOIROPPO3-302031H623 | ITMS2014+: 30201H623
I. 1 Identifikácia verejného obstarávateľa

I.1.1. Názov zadávateľa: Tao Scorpi, s.r.o.

 • Sídlo:Námestie Ľudovíta Štúra 5949/7, 974 05 Banská Bystrica
 • Štatutárny zástupca: Petra Sarčáková
 • IČO: 31571174
 • DIČ: 2021066949
 • IČ DPH: SK2021066949
 • Tel.: +421 917 444 692
 • E-mail: taoscorpi@taoscorpi.sk
 • Internetová stránka: www.taoscorpi.sk
 • Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
 • IBAN: SK7311000000002941075177
 • Typ verejného obstarávateľa: právnická osoba v zmysle § 8 písm. 1c) zákona č. 343/2015 Z.z.
I. 2 Miesto predloženia/doručenia ponuky

I.2.1. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Tao Scorpi, s.r.o.

 • Námestie Ľudovíta Štúra 5949/7
 • 974 05 Banská Bystrica

I.2.2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Petra Sarčáková

I. 3 Vymedzenie predmetu zákazky

I.3.1. Názov predmetu zákazky:

„ZNH20001 TECHNOLÓGIA 3D NÁVRHU A VÝROBY – ZARIADENIA KOMPLETNÉHO VÝROBNÉHO PROCESU – SCAN A TLAČ“

I.3.2 Vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie a montáž/inštalácia technológií zabezpečujúcich výrobný proces od vstupu dát po výstup hotového produktu v oblasti 3D návrhu a výroby, relevantného softvérového vybavenia vrátane uvedenia do prevádzky, vstupného servisného nastavenia a základného zaškolenia obslužného personálu. Požaduje sa zabezpečenie kompatibility a plynulosti výroby z dvoch funkčných pracovných staníc – scan a tlač.

I. 4 Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania

I.4.1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejného obstarávania kúpnu zmluvu podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

I. 5 Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)

I.5.1. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky je dodanie a montáž/inštalácia technológií zabezpečujúcich výrobný proces od vstupu dát po výstup hotového produktu v oblasti 3D návrhu a výroby, relevantného softvérového vybavenia vrátane uvedenia do prevádzky, vstupného servisného nastavenia a základného zaškolenia obslužného personálu. Požaduje sa zabezpečenie kompatibility a plynulosti výroby z troch funkčných pracovných staníc – scan a tlač.

Pri stanovení jedného logického celku boli zohľadnené najmä časová, miestna a vecná (funkčná) súvislosť jednotlivých položiek stanoveného logického celku. V zmysle časovej súvislosti je potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie, uzavrieť zmluvu, objednať a dodať naraz všetky položky tohto logického celku. V zmysle miestnej súvislosti je jednoznačne potrebné dodať položky logického celku na jedno miesto plnenia zákazky. V zmysle vecnej či funkčnej súvislosti ide o skutočnosť, že predmetom zákazky bude plnenie takých položiek, ktorých spojením vznikne jeden funkčný a inovatívny celok. Je potrebné dodanie od jedného dodávateľa, ktorý zároveň zabezpečí prepojenie položiek do jedného fungujúceho celku a poskytne ďalšie služby, ako je uvedenie do prevádzky, zaškolenie a záruku na jeden funkčný logický celok.

Predmet / opis Cena bez DPH
1 3D SCANNER
A) 3D scanner s možnosťou priestoru scanovania do rozmeru 1000/2000 x 1000/2000 x 2000 mm alebo scanner určený na scanovanie osôb
 • Vlastnosti skenovania:
 • Typ: prenosný scanner
 • Vzdialenosť skenovaného objektu: +/- ~ 600 mm
 • Priestorové x/y rozlíšenie: +/- ~ 1 mm
 • Nároky na operačný systém
 • - podporovaný operačný systém: Windows 8 a vyšší (64 bit)
 • B) Softvérový balík pre scannery: Virtuálne modelovanie
 • Nároky na operačný systém - podporovaný operačný systém: Windows 10 a vyšší (64 bit)
Dokument na predloženie - príloha č. 1, Cenová ponuka
2 3D SOFTVÉROVÝ BALÍK
Softvérový balík: Virtuálne modelovanie
 • Nároky na operačný systém - podporovaný operačný systém: Windows 10 a vyšší (64 bit)
Dokument na predloženie - príloha č. 1, Cenová ponuka
3 3D VEĽKOFORMÁTOVÁ TLAČIAREŇ
3D veľkoformátová tlačiareň s výstupom tlače min. 1000x1000x1000 mm na báze FFF – („Tavenie nekonečného plastu“)
 • Vlastnosti tlače:
 • Rozlíšenie: 400-900 mikrónov
 • Pozícia: 100 mikrónov
 • Extrúder: +/- nz 0.6 mm - 2 mm
 • Materiál: PLA, PRO HT, PETG, PVA
 • Teplota: do 80°
 • Výkon: do 250 V
Dokument na predloženie - príloha č. 1, Cenová ponuka
I. 6 Miesto a termín dodania predmetu zákazky

I.6.1. Miesto alebo miesta poskytnutia predmetu zákazky, ktorým je dodanie tovaru:

Tao Scorpi, s.r.o., Námestie Ľudovíta Štúra 5949/7 974 05 Banská Bystrica

I.6.2. Kontaktná osoba na prevzatie zákazky:

Petra Sarčáková, +421 917 444 692, sarcakova@taoscorpi.sk

I.6.3. Termín dodania predmetu zákazky:

Do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa bodu 1.4.

I. 7 Financovanie predmetu zákazky

I.7.1. Integrovaný regionálny operačný program

I. 8 Cena a predpokladaná hodnota zákazky

1.8.1 Cena sa uvádza bez DPH a s DPH

 • Cena celkom bez DPH
 • Cena celkom s DPH

1.8.2 Predpokladaná hodnota zákazky: 74.816,00 € bez DPH

I. 9 Lehota na predloženie cenovej ponuky

I.9.1 Lehota na predkladanie cenovej ponuky je stanovená do 12.02.2021 do 15:00 hod.

I. 10 Spôsob predloženia cenovej ponuky

I.10.1 Ponuku uchádzač doručí

 • A) e-mailom na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v bode 1 tejto výzvy, tj. taoscorpi@taoscopri.sk s jasným označením v predmete e-mailu „NEOTVÁRAŤ! Cenová ponuka – Technológia 3D návrhu a výroby – zariadenia kompletného výrobného procesu – SCAN A TLAČ“ alebo
 • B) Slovenskou poštou alebo inou prepravnou spoločnosťou na adresu sídla, tj. Tao Scorpi, s.r.o., Námestie Ľudovíta Štúra 5949/7 974 05 Banská Bystrica

  Do rúk: „Petra Sarčáková“ s jasným označením obálky: „NEOTVÁRAŤ! Cenová ponuka – Technológia 3D návrhu a výroby – zariadenia kompletného výrobného procesu – SCAN A TLAČ“

I.9 Obsah a spôsob predloženia ponuky uchádzača

I.9.1 Ponuka uchádzača musí byť doručená v stanovenom termíne a musí obsahovať:

 • a. názov predmetu zákazky - ZNH20001 Technológia 3D návrhu a výroby – zariadenia kompletného výrobného procesu – scan a tlač;
 • b. identifikácia predkladateľa – názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa telefón,
 • c. štatutárny zástupca, IČO, DIČ, email na ďalšiu komunikáciu;
 • d. cenový návrh predkladateľa bez DPH v EUR, s DPH v EUR.
I.10 Súťažné podklady

I.10.1 Súťažné podklady sú bez úhrady a sú súčasťou výzvy.

I.11 Kritériá na vyhodnotenie ponúk

I.11.1 Ponuka uchádzača musí byť doručená v stanovenom termíne a musí

 • A) Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet obstarávania identifikovaný v bode 4. Vymedzenie predmetu zákazky.
 • B) Kritériom na vyhodnotenie ponúk je splnenie minimálnych technických parametrov za predmet obstarávania identifikovaný v bode 6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania), pričom túto skutočnosť preukáže produktovou kartou, opisom produktu, letákom s parametrami produktu, výpisom z katalógu, zoznamom sady (ak relevantné).
I.12 Komplexnosť dodávky

I.12.1 Uchádzač predloží ponuku na predmet obstarávania uvedený v predmete zákazky - bod 1.3 Vyplnením prílohy č. 1 – Cenová ponuka. Ceny uvádza bez DPH, v závere rekapitulácia bez DPH a s DPH.

Uchádzač predkladá otvorený pracovný súbor s cenovou ponukou v elektronickej forme (email alebo dátový nosič), ako aj podpísaný dokument (prípadne scan, v závislosti od formy odoslania cenovej ponuky).

Uchádzač prikladá k jednotlivým položkám informačné listy alebo hypertextové odkazy, kde je možné overiť technické parametre produktu, ak nie je možné tieto informácie dohľadať podľa presného názvu výrobcu a typového označenia obstarávaného zariadenia.

V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle vyhlasovateľa spolu s ponukou predkladá fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, (napr. výpisu z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra resp. iný relevantný doklad).

I.13 Otváranie ponúk a postup pri otváraní ponúk

I.13.1 Otváranie ponúk bude uskutočnené dňa 12.02.2021 o 16:00 hod v sídle zadávateľa: Námestie Ľudovíta Štúra 5949/7, 974 05 Banská Bystrica.

I.13.2 Možnosť účasti uchádzačov pri otváraní ponúk, ktorí predložili ponuky v stanovenej lehote: ANO.

I.14 Lehota viazanosti ponúk

I.14.1 Lehota viazanosti ponúk: do 30.04.2021

I.15 Ďalšie informácie

Pred podpisom zmluvy predloží úspešný uchádzač fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.

I.15.2 Návrh zmluvy podľa bodu I.4 tejto výzvy.


Prílohy: Príloha č. 1 – Cenová ponuka

Príloha č. 2 – Návrh zmluvy

Dokumenty na stiahnutie

Dátum a miesto: Banská Bystrica, 04.02.2021